Puzzles

Posted On 2017-06-27

Answer k=7

Winners

  • Shreyash Rane, Atharv Suryawanshi, Shreya Nair, Devansh Rathor, Misael C