Puzzles

Posted On 2016-08-24

Answer https://youtu.be/BAlH56zw6ww?list=PLrjqynBZ-4VDgAtn0eLC9mtP8bXQi_8wF

Winners

  • UDHWANI MOHIT, Swaminathan G, Dhanashri Devrukhkar, Dipti Parekh, Netal Lohiya, Shreyyash Agrawal, Sunita Vaidya, Asmita Jadhav, Rajeshwari Sharma, Sangeeta Nalavade, Parvathy Vishnu, Sanjeev Kumar S, Kopal, Omkar M. Nadkarni, Nandini Singh