Puzzles

Posted On 2016-08-17

Answer https://www.youtube.com/watch?v=FtgEk7E19OM

Winners

  • Adarsh Hari, Anurag R, Asha
  • Deepak Agarwal, Dhanashri Devrukhkar, Dipti Parekh, Dushyant Gupta
  • Janesh K, Kirti Shetty, Meera Vanjara, Nandini Singh, Nikhil Kannan
  • Omkar M. Nadkarni, Prajwal Arage, Preeti Sharma, Rajeshwari Sharma, Ranga Chary
  • Santosh Jajoo, Seema Jajoo, Sharvani Jadhav, Sunita Vaidya, Suresh Sreedharan, Swaminathan G
  • UDHWANI MOHIT, Vighnesh JR, Yash Gupta