Puzzles

Posted On 2016-08-03

Answer https://youtu.be/PCBKWOCGSVc?list=PLrjqynBZ-4VDgAtn0eLC9mtP8bXQi_8wF

Winners

 • Sunita Vaidya
 • Dipti Parekh
 • Amey Anjarlekar
 • Anurag Ramachandran
 • Anish Lohiya
 • O P Lohiya
 • Pearl Kotak
 • Prema Narasimhan
 • Ranga Chari
 • Jishnu P M
 • Vighnesh .J.R
 • Pankaj P